Tilslutning til Liberal Judaism

Kære medlemmer og venner af Shir Hatzafon.
Bestyrelsen i Shir Hatzafon har efter mange overvejelser og forhandlinger med ledelsen af Liberal Judaism i England sendt en ansøgning om optagelse som associeret medlem. Dette ønske er blevet imødekommet med virkning fra 1. januar 2016.

Bestyrelsen har taget dette initiativ for at kunne fremme kvaliteten og diversiteten i tilbuddene overfor menighedens medlemmer, herunder ikke mindst for at kunne skabe nye tilbud til “vore” børn (2 til 10 år) og unge (11 til 14 år) samt post Bar/Bat Mitzvah-årgangene (15 til 18 år).

Associeringsaftalen medfører bl.a , at vi har retten til at trække på de professionelle ressourcer, der findes i Liberal Judaism indenfor uddannelses-, rekrutterings-, fundraising- og informationsområderne samt ikke mindst de organisatoriske og religiøse områder.

Vi får ikke alene adgang til bl. a fagpersonerne på disse områder, men tillige adgang til Liberal Judaisms omfattende arkiver og eksisterende og fremtidige informationsmaterialer af enhver art, der er og vil blive produceret. Den overordnede målsætning i dette arbejde er at ruste de progressive menigheder i England, Irland, Holland og nu også Danmark til at kunne blive og fastholde vore positioner som krumtappen for den liberale jødiske tilgang til vort fællesskab. En indsats, der ikke alene er rettet mod vore nuværende medlemmer, men også skal ses som et rekrutteringsgrundlag for nye medlemmer.

En anden meget vægtig grund for tilknytningen til Liberal Judaism er, at vi får mulighed for at Rabbiner Sandra fast kan komme flere gange om året for ikke alene at lede gudstjenester, men tillige arbejde med vore børn og unge på dansk. Der er samtidig planer om, at Sandra i tæt samarbejde med Rabbiner Tirzah i 2016 skal gennemgå konverteringsprogrammet således at vi får skabt en naturlig organisatorisk backupfunktion på dette store område. På kortere sigt kan det desuden blive aktuelt, at påbegynde en glidende overgang af undervisningsansvaret mellem de to rabbinere.

Shir Hatzafon vil blive endelig inviteret til at sende repræsentanter på linje med de øvrige menigheder under Liberal Judaism til de møder, konferencer og undervisningstiltag, der bliver arrangeret.

Med den størrelse og det alsidige aktivitetsniveau Shir Hatzafon har opnået, må vi erkende, at det bliver sværere og sværere at finde de frivillige kræfter, der har evnen og tiden til en fortsat videreudvikling af vort fællesskab.

Liberal Judaism ligger på mange afgørende tæt på de værdier, som Shir Hatzafon er bygget på. Et samarbejde med Liberal Judaism vil derfor være den mest rationelle løsning på udfordringerne i at sikre den fortsatte udvikling af vort fællesskab. Et samarbejde, der etableres uden at Shir Hatzafon skal afgive sin suveræne beslutningsret over forhold i egen organisation.

Det er naturligvis ikke omkostningsfrit, at vores menighed via denne aftale bliver en del af det store liberale jødiske fællesskab i England og de ovenfor anførte lande. Bestyrelsen har imidlertid opnået fordelagtige økonomiske vilkår for tilslutningen til Liberal Judaism.

Vi er overbeviste om, at betingelserne for det anførte samarbejde såvel på kort som på længere sigt vil være en fordel for begge parter. Vi vil kunne styrke vores organisation indadtil og tillige i samarbejdet med Liberal Judaism udbrede kendskabet til Shir Hatzafon og de værdier, der er bærende søjler i progressiv jødedom.

Bestyrelsen