Privatlivspolitik

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Shir Hatzafon.

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en forening i medfør at
persondataforordningen. Foreninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres
fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en (følsomme
oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer).
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Shir Hatzafon CVR 28403240

Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 25. maj 2018

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i
foreningen.

Hele bestyrelsen

2. Hvad er formålene med behandlingen?

Varetagelse af medlemsforhold herunder
kommunikation, møder, generalforsamlinger,
bidragsopkrævning, indberetning til skat af
donorer og deres donationer.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Almindelige personoplysninger:

a) Navn
b) Mailadresse
c) Adresse
d) CPR nr.

4. Hvem behandler vi oplysninger om:

Der behandles oplysninger om følgende:
a) Medlemmer / Associerede
medlemmer
b) Bestyrelse
c) Bidragsydere
d) Personer på vores mail liste
(modtagere af vores kalender og
nyhedsbrev)

5. Hvem videregives oplysninger til?

Hvis tilkendegivet CPR nr. til skat med det
formål at indberette det skattemæssige
fradrag for betalte bidrag i året.

6. Hvornår sletter vi personoplysninger i
foreningen:

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på
medlemmer i op til 5 år efter tilhørsforholdets
ophør.

7. Hvordan opbevarer vi
personoplysninger i foreningen?

Oplysningerne opbevares hos:
a) E-conomic med cpr.nr.
b) Mail chimp
c) Microsoft Office 365, i Outlook
mailbokse

8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud
på persondatasikkerheden:

Det bliver anmeldt til datatilsynet.

Privatlivspolitik for Shir Hatzafon
25. maj 2018
Shir Hatzafons dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser,
og så behandler vi kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.

Kontakt: Shir Hatzafon
Adresse: Krystalgade 12, 1172 København K
CVR: 28403240
Mail: shir@shirhatzafon.dk
Website: www.shirhatzafon.dk

Behandling af personoplysninger:

Følgende personoplysninger bliver behandlet:
Oplysninger om medlemmer, associerede medlemmer og andre donorer:
Navn, adresse, e-mail, cpr-nr. hvis tilvalgt af skattemæssige årsager. Alle informationer har været
indsendt af medlemmet selv.
Oplysninger om ikke-medlemmer som ønsker at modtage udsendelse fra os:
Navn, adresse, e-mail. Alle informationer har været indsendt af vedkommende selv.

Menigheden’s formål med behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver brugt til medlemshåndtering, herunder håndtering af donationer,
betalinger, evt. tilbagebetalinger og kommunikation. Hvis du er skattepligtig i Danmark, og har
oplyste dit CPR nummer, vil vi indrapportere dine donationer i det forløbene år til ”SKAT” som så
fremgår af din årsopgørelse. Dette sker hvert år i januar.
Ingen personoplysninger bliver videregivet til tredje person.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevares dine medlemsoplysninger i op til 5
    år efter din udmeldelse.
Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til at få adgang til de data, som du har givet os
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og så gennemfører vi i så fald ændringer eller sletning så
hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Scroll to Top